Danh sách

Yuglucon Tablets Tai Yu

0
Yuglucon Tablets Tai Yu - SĐK VN-5516-01 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Yuglucon Tablets Tai Yu Viên nén - Glibenclamide

Synglib

0
Synglib - SĐK VN-0654-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Synglib Viên nén-5mg - Glibenclamide

Plariche

0
Plariche - SĐK VN-9531-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Plariche Viên nén - Glibenclamide

Plariche

0
Plariche - SĐK VN-9532-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Plariche Viên nén - Glibenclamide

Maninil 175

0
Maninil 175 - SĐK VN-7529-03 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Maninil 175 Viên nén - Glibenclamide

Maninil 35

0
Maninil 35 - SĐK VN-7530-03 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Maninil 35 Viên nén - Glibenclamide

Maninil 5

0
Maninil 5 - SĐK VN-0055-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Maninil 5 Viên nén-5mg - Glibenclamide

Mebidiatex 5mg

0
Mebidiatex 5mg - SĐK VNA-4863-02 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Mebidiatex 5mg Viên nén - Glibenclamide

Hasanglib 5

0
Hasanglib 5 - SĐK VD-0756-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Hasanglib 5 Viên nén - Glibenclamide

Glyburid 5mg

0
Glyburid 5mg - SĐK VD-1417-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glyburid 5mg Viên nén - Glibenclamide