Danh sách

Syngly-2

0
Syngly-2 - SĐK VN-1049-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Syngly-2 Viên nén bao phim-2mg - Glimepiride

Perglim-1

0
Perglim-1 - SĐK VN-0936-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Perglim-1 Viên nén-1mg - Glimepiride

Perglim-2

0
Perglim-2 - SĐK VN-0937-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Perglim-2 Viên nén-2mg - Glimepiride

Perglim-3

0
Perglim-3 - SĐK VN-0938-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Perglim-3 Viên nén-3mg - Glimepiride

Oramep

0
Oramep - SĐK VN-2076-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Oramep Viên nén-2mg - Glimepiride

Mericle

0
Mericle - SĐK VN-1291-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Mericle Viên nén-2mg - Glimepiride

Limper 1

0
Limper 1 - SĐK VN-9597-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Limper 1 Viên nén bao phim - Glimepiride

Limper 2

0
Limper 2 - SĐK VN-9598-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Limper 2 Viên nén bao phim - Glimepiride

Huonsglide

0
Huonsglide - SĐK VN-1123-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Huonsglide Viên nén-2mg - Glimepiride

Glymeryl-2

0
Glymeryl-2 - SĐK VN-9454-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glymeryl-2 Viên nén không bao - Glimepiride