Danh sách

Novanazid

0
Novanazid - SĐK VN-5493-01 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Novanazid Viên nén - Glipizide

Glynase XL 10

0
Glynase XL 10 - SĐK VN-7025-02 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glynase XL 10 Viên nén giải phóng chậm - Glipizide

Glynase XL 5

0
Glynase XL 5 - SĐK VN-7026-02 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glynase XL 5 Viên nén giải phóng chậm - Glipizide

Glipid

0
Glipid - SĐK VN-5710-01 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glipid Viên nén - Glipizide

Glipizid

0
Glipizid - SĐK VD-1416-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glipizid Viên nén - Glipizide

Glipizid 5mg

0
Glipizid 5mg - SĐK VNB-2126-04 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glipizid 5mg Viên nén - Glipizide

Dibizide-M

0
Dibizide-M - SĐK VN-0522-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Dibizide-M Viên nén-500mg - Glipizide

Stadpizide 10

0
Stadpizide 10 - SĐK VD-2646-07 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Stadpizide 10 Viên nén - Glipizide

Vantef

0
Vantef - SĐK VN-6867-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Vantef Viên nén - Glipizide

Glipizide-AQP

0
Glipizide-AQP - SĐK VN-6527-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glipizide-AQP Viên nén không bao - Glipizide