Danh sách

5% dextro and 0,9% sodium chloride

0
5% dextro and 0,9% sodium chloride - SĐK VNB-1201-03 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. 5% dextro and 0,9% sodium chloride Dung dịch tiêm truyền - Glucose monohydrate, sodium chloride