Danh sách

Glucose 5%

0
Glucose 5% - SĐK VD-1485-06 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Glucose 5% Dung dịch tiêm truyền - Glucose monohydrate

Dextrose 5%

0
Dextrose 5% - SĐK VNB-0905-03 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Dextrose 5% Dung dịch tiêm truyền - Glucose monohydrate

10% Dextrose

0
10% Dextrose - SĐK VNB-1200-03 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. 10% Dextrose Dung dịch tiêm truyền - Glucose monohydrate

Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 10%

0
Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 10% - SĐK VD-2942-07 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 10% Dịch truyền - Glucose monohydrate

Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 20%

0
Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 20% - SĐK VD-2943-07 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 20% Dịch truyền - Glucose monohydrate

Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 30%

0
Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 30% - SĐK VD-2944-07 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 30% Dịch truyền - Glucose monohydrate

Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 5%

0
Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 5% - SĐK VD-2945-07 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 5% Dịch truyền - Glucose monohydrate

Glucose Lavoisier 30%

0
Glucose Lavoisier 30% - SĐK VN-13402-11 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Glucose Lavoisier 30% Dung dịch tiêm - Glucose monohydrate

10% Glucose Intravenous Infusion B.P.

0
10% Glucose Intravenous Infusion B.P. - SĐK VN-15226-12 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. 10% Glucose Intravenous Infusion B.P. Dung dịch truyền tĩnh mạch - Glucose monohydrate

20% Glucose Intravenous Infusion B.P.

0
20% Glucose Intravenous Infusion B.P. - SĐK VN-15227-12 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. 20% Glucose Intravenous Infusion B.P. Dung dịch truyền tĩnh mạch - Glucose monohydrate