Danh sách

Oresol 5,58g

0
Oresol 5,58g - SĐK VNA-4605-05 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Oresol 5,58g Thuốc bột pha uống - Glucose, sodium chloride, sodium citrate, potassium chloride

Oresol 5,58g

0
Oresol 5,58g - SĐK V390-H12-05 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Oresol 5,58g Thuốc bột ( gói giấy nhôm tráng nhựa dẻo) - Glucose, sodium chloride, sodium citrate, potassium chloride

Oresol 27,9g

0
Oresol 27,9g - SĐK VNA-0367-02 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Oresol 27,9g Thuốc bột - Glucose, sodium chloride, sodium citrate, potassium chloride

Oresol 27,9g

0
Oresol 27,9g - SĐK V166-H12-05 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Oresol 27,9g Thuốc bột - Glucose, sodium chloride, sodium citrate, potassium chloride

Oresol 27,9g

0
Oresol 27,9g - SĐK V355-H12-05 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Oresol 27,9g Thuốc bột uống - Glucose, sodium chloride, sodium citrate, potassium chloride

Oresol 27,9g

0
Oresol 27,9g - SĐK VNA-4717-05 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Oresol 27,9g Thuốc bột uống - Glucose, sodium chloride, sodium citrate, potassium chloride

Oresol 27,9g

0
Oresol 27,9g - SĐK VNA-3670-00 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Oresol 27,9g Thuốc bột - Glucose, sodium chloride, sodium citrate, potassium chloride

Oresol 4, 2g

0
Oresol 4, 2g - SĐK V356-H12-05 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Oresol 4, 2g Thuốc bột uống - Glucose, sodium chloride, sodium citrate, potassium chloride

Oresol 4,2g

0
Oresol 4,2g - SĐK VNA-4718-05 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Oresol 4,2g Thuốc bột uống - Glucose, sodium chloride, sodium citrate, potassium chloride

Oresol 5, 5802g

0
Oresol 5, 5802g - SĐK V1189-H12-05 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Oresol 5, 5802g Thuốc bột uống - Glucose, sodium chloride, sodium citrate, potassium chloride