Danh sách

Glucoza

0
Glucoza - SĐK S22-H12-05 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Glucoza Thuốc bột - Glucose

Glucose ưu trương 30% 5ml

0
Glucose ưu trương 30% 5ml - SĐK V145-H05-04 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Glucose ưu trương 30% 5ml Dung dịch tiêm - Glucose

Glucoza

0
Glucoza - SĐK VNS-0016-02 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Glucoza Thuốc bột - Glucose

Glucose 5% 500ml

0
Glucose 5% 500ml - SĐK VNB-1289-02 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Glucose 5% 500ml Dịch truyền kèm toa hướng dẫn sử dụng - Glucose

Glucose 5% 500ml

0
Glucose 5% 500ml - SĐK H01-049-01 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Glucose 5% 500ml Dịch truyền - Glucose

Glucose 5% 5ml

0
Glucose 5% 5ml - SĐK V3-H08-04 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Glucose 5% 5ml Thuốc tiêm - Glucose

Glucose 5% 5ml

0
Glucose 5% 5ml - SĐK H02-009-00 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Glucose 5% 5ml Thuốc tiêm - Glucose

Glucose 50% 10ml

0
Glucose 50% 10ml - SĐK VNA-3276-00 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Glucose 50% 10ml Thuốc tiêm - Glucose

Glucose 50% 10ml

0
Glucose 50% 10ml - SĐK VNA-4207-05 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Glucose 50% 10ml Dung dịch tiêm - Glucose

Glucose 50% 500ml

0
Glucose 50% 500ml - SĐK VNB-0566-03 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Glucose 50% 500ml Dung dịch tiêm truyền - Glucose