Danh sách

Glucolyte-2

0
Glucolyte-2 - SĐK VD-25376-16 - Thuốc khác. Glucolyte-2 Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Mỗi 500ml chứa Natri clorid 1,955g; Kali clorid 0,375g; Monobasic kali phosphat 0,68g; Natri acetat.3H2O 0,68g; Magne sulfat.7H2O 0,316g; Kẽm sulfat.7H2O 5,76mg; Dextrose Anhydrous 37,5g