Danh sách

Acetate Ringer’s

0
Acetate Ringer's - SĐK VD-24018-15 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Acetate Ringer's Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Mỗi 500ml chứa Natri clorid 3g; Kali clorid 0,15g; Calci clorid.2H2O 0,1g; Natri acetat.3H2O 1,9g