Danh sách

Lactate ringer & dextrose 5%

0
Lactate ringer & dextrose 5% - SĐK VD-21432-14 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Lactate ringer & dextrose 5% Dung dịch tiêm truyền - Mỗi 500ml chứa Natri clorid 3g; Kali clorid 0,15g; Calci clorid (dưới dạng calci clorid dihydrat) 0,075 g; Natri lactat khan 1,55g; Dextrose khan 25g