Danh sách

Ringer lactate

0
Ringer lactate - SĐK VD-22591-15 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Ringer lactate Dung dịch tiêm truyền - Mỗi 500ml chứa Natri clorid 3g; Kali clorid 0,2g; Natri lactat 1,6g; Calci cIorid 2H2O 0,135g