Danh sách

Dịch truyền tĩnh mạch Ringer Lactat

0
Dịch truyền tĩnh mạch Ringer Lactat - SĐK VD-30059-18 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Dịch truyền tĩnh mạch Ringer Lactat Dung dịch truyền tĩnh mạch - Mỗi 500ml dung dịch chứa Natri clorid 3g; Natri lactat 1,56g; Kali clorid 0,2g; Calci clorid. 2H2O 0,135g