Danh sách

Oresol hương cam

0
Oresol hương cam - SĐK VD-30671-18 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Oresol hương cam Thuốc bột - Mỗi 5,6g bột chứa Glucose khan 4g; Natri clorid 0,7g; Natri citrat 0,58g; Kali clorid 0,3g