Danh sách

Sodium chloride 0,9% & dextrose 5%

0
Sodium chloride 0,9% & dextrose 5% - SĐK VD-20961-14 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Sodium chloride 0,9% & dextrose 5% Dung dịch tiêm truyền - Mỗi chai 250ml chứa Natri clorid 2,25g; Dextrose tương đương Dextrose khan 12,5g