Danh sách

Para-Api 250

0
Para-Api 250 - SĐK VD-30221-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Para-Api 250 Thuốc bột uống - Mỗi gói 2,5g chứa Paracetamol 250mg

Glotadol 250

0
Glotadol 250 - SĐK VD-22459-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Glotadol 250 Thuốc bột uống - Mỗi gói 2,5g chứa Paracetamol 250 mg

Paracold 500

0
Paracold 500 - SĐK VD-24413-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Paracold 500 Thuốc cốm uống - Mỗi gói 2,7g chứa Paracetamol 500mg

Skdol baby 250 mg

0
Skdol baby 250 mg - SĐK VD-27013-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Skdol baby 250 mg Thuốc cốm - Mỗi gói 2,5g chứa Paracetamol 250 mg

Bone-Glu

0
Bone-Glu - SĐK VD-26142-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Bone-Glu Bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 2,7g chứa Glucosamin sulfat (dưới dạng glucosamin sulfat natri clorid) 1500 mg

Cefadroxil 250mg

0
Cefadroxil 250mg - SĐK VD-26186-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Cefadroxil 250mg Bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 2,1 g chứa Cefadroxil (dưới dạng Cefadroxil monohydrat) 250 mg

Rhumedol 250

0
Rhumedol 250 - SĐK VD-30191-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Rhumedol 250 Thuốc bột uống - Mỗi gói 2,5g chứa Paracetamol 250 mg