Danh sách

Sorbitol

0
Sorbitol - SĐK VD-23477-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Sorbitol Thuốc bột uống - Mỗi gói 5 g chứa Sorbitol 5g

Sorbitol

0
Sorbitol - SĐK VD-23533-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Sorbitol Bột pha uống - Mỗi gói 5 g chứa Sorbitol 5g

Sorbitol

0
Sorbitol - SĐK VD-23749-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Sorbitol Thuốc cốm - Mỗi gói 5 g chứa Sorbitol 5g

Sorbitol Domesco 5 g

0
Sorbitol Domesco 5 g - SĐK VD-23902-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Sorbitol Domesco 5 g Thuốc bột - Mỗi gói 5 g chứa Sorbitol 5g
Thuốc Lactosorbit - SĐK VD-24242-16

Lactosorbit

0
Lactosorbit - SĐK VD-24242-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Lactosorbit Thuốc bột uống - Mỗi gói 5 g chứa Sorbitol 5g