Danh sách

Oresol

0
Oresol - SĐK VD-26361-17 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Oresol Thuốc bột - Mỗi gói 5,58g chứa Glucose khan 4,00g; Natri clorid 0,70g; Natri citrat 0,58g; Kali clorid 0,30g