Danh sách

Lactated Ringer’s

0
Lactated Ringer's - SĐK VD-33122-19 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Lactated Ringer's Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Mỗi túi 500ml chứa Natri clorid 3g; Kali clorid 0,15g; Calci clorid dihydrat 0,1g; Natri lactat khan (dưới dạng dung dịch Natri lactat 60% 2,58g) 1,55g