Danh sách

Lactated Ringer’s and 5% Dextrose’

0
Lactated Ringer's and 5% Dextrose' - SĐK VD-33121-19 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Lactated Ringer's and 5% Dextrose' Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Mỗi túi 500ml chứa Natri clorid 3g; Kali clorid 0,15g; Calci clorid dihydrat 05lg; Natri lactat khan (dưới dạng dung dịch Natri lactat 60% 2,58g) 1,55g; Dextrose monohydrat 25g