Danh sách

Proxen

0
Proxen - SĐK VN-6645-02 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Proxen Viên nén - Naproxen

Novo Naprox

0
Novo Naprox - SĐK VN-7101-02 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Novo Naprox Viên nén - Naproxen

Novo Naprox

0
Novo Naprox - SĐK VN-7102-02 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Novo Naprox Viên nén - Naproxen

Naprorex 250

0
Naprorex 250 - SĐK VN-5346-01 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Naprorex 250 Viên nén - Naproxen

Naprorex 500

0
Naprorex 500 - SĐK VN-5347-01 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Naprorex 500 Viên nén - Naproxen

Naproxen 275mg

0
Naproxen 275mg - SĐK VD-0067-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Naproxen 275mg Viên nén dài bao phim - Naproxen

Naloxen

0
Naloxen - SĐK VN-7039-02 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Naloxen Viên nén - Naproxen

Apo naproxen

0
Apo naproxen - SĐK VN-5364-01 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Apo naproxen Viên nén - Naproxen

Apranax

0
Apranax - SĐK VN-7127-02 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Apranax Viên nén bao phim - Naproxen

Apranax

0
Apranax - SĐK VN-7128-02 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Apranax Viên nén - Naproxen