Danh sách

Solucid AC 01

0
Solucid AC 01 - SĐK VN-13127-11 - Dung dịch thẩm phân phúc mạc. Solucid AC 01 Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc - Natri clorid, calci clorid dihydrat, kali clorid, magnesi clorid hexahydrat, acid acetic băng

Solucid AC 03

0
Solucid AC 03 - SĐK VN-12444-11 - Dung dịch thẩm phân phúc mạc. Solucid AC 03 Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc - Natri clorid, calci clorid dihydrat, kali clorid, magnesi clorid hexahydrat, acid acetic băng