Danh sách

Thuốc Kydheamo - 1A - SĐK VD-14249-11

Kydheamo – 1A

0
Kydheamo - 1A - SĐK VD-14249-11 - Dung dịch thẩm phân phúc mạc. Kydheamo - 1A Thùng 1 can 10 lít dung dịch dùng cho thẩm phân máu - Natri clorid; Calci clorid dihydrate; Kali clorid; Natri acetat trihydrate, magnesi clorid.6H2O