Danh sách

Lactated Ringers solution for Intravenuous Infusion

0
Lactated Ringers solution for Intravenuous Infusion - SĐK VN-14668-12 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Lactated Ringers solution for Intravenuous Infusion Dịch truyền tĩnh mạch - Natri Clorid, Natri lactat khan, Kali clorid, Calci clorid