Danh sách

Paxine-20

0
Paxine-20 - SĐK VN-12041-11 - Thuốc hướng tâm thần. Paxine-20 Viên nén bao phim - Paroxetine HCl

Paxine-40

0
Paxine-40 - SĐK VN-12042-11 - Thuốc hướng tâm thần. Paxine-40 Viên nén bao phim - Paroxetine HCl

Xalexa 30

0
Xalexa 30 - SĐK VN-9943-10 - Thuốc hướng tâm thần. Xalexa 30 Viên nén bao phim - Paroxetine HCl