Danh sách

Sumiko

0
Sumiko - SĐK VN-9662-05 - Thuốc hướng tâm thần. Sumiko Viên nén - Paroxetine

Jolimood

0
Jolimood - SĐK VD-0253-06 - Thuốc hướng tâm thần. Jolimood Viên nén bao phim - Paroxetine

Pharmapar

0
Pharmapar - SĐK VN-5040-07 - Thuốc hướng tâm thần. Pharmapar Viên - Paroxetine

Paroxetine Teva

0
Paroxetine Teva - SĐK VN-11806-11 - Thuốc hướng tâm thần. Paroxetine Teva Viên nén bao phim - Paroxetine

Sumiko

0
Sumiko - SĐK VN-10403-10 - Thuốc hướng tâm thần. Sumiko Viên nén - Paroxetine