Danh sách

Phenobarbital

0
Phenobarbital - SĐK VD-0875-06 - Thuốc hướng tâm thần. Phenobarbital Dung dịch tiêm - Phenobarbital

Phenobarbital 10%

0
Phenobarbital 10% - SĐK VNA-3196-00 - Thuốc hướng tâm thần. Phenobarbital 10% Thuốc tiêm - Phenobarbital
Thuốc Phenobarbital 10mg - SĐK VNA-4730-05

Phenobarbital 10mg

0
Phenobarbital 10mg - SĐK VNA-4730-05 - Thuốc hướng tâm thần. Phenobarbital 10mg Viên nén - Phenobarbital

Phenobarbital 100mg

0
Phenobarbital 100mg - SĐK VNA-3117-00 - Thuốc hướng tâm thần. Phenobarbital 100mg Viên nén - Phenobarbital

Phenobarbital 0,1g

0
Phenobarbital 0,1g - SĐK VNA-3568-00 - Thuốc hướng tâm thần. Phenobarbital 0,1g Viên nén - Phenobarbital

Phenobarbital 100mg

0
Phenobarbital 100mg - SĐK VNA-2170-04 - Thuốc hướng tâm thần. Phenobarbital 100mg Viên nén - Phenobarbital

Phenobarbital 100mg

0
Phenobarbital 100mg - SĐK VD-0851-06 - Thuốc hướng tâm thần. Phenobarbital 100mg Viên nén - Phenobarbital

Gardenal 100mg

0
Gardenal 100mg - SĐK VNB-0583-03 - Thuốc hướng tâm thần. Gardenal 100mg Viên nén - Phenobarbital

Gardenal 100mg

0
Gardenal 100mg - SĐK VNA-3352-00 - Thuốc hướng tâm thần. Gardenal 100mg Viên nén - Phenobarbital

Gardenal 100mg

0
Gardenal 100mg - SĐK VNA-3607-00 - Thuốc hướng tâm thần. Gardenal 100mg Viên nén - Phenobarbital