Danh sách

Aller fort

0
Aller fort - SĐK VNA-4927-02 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Aller fort Viên nén dài bao phim - Chlorpheniramine, Phenylpropanolamine

Aller fort

0
Aller fort - SĐK VNA-4928-02 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Aller fort Viên nang - Chlorpheniramine, Phenylpropanolamine

Wincold F

0
Wincold F - SĐK VNA-4891-02 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Wincold F Viên nén - Acetaminophen, Chlorpheniramine, Phenylpropanolamine

Xiro Mediflu

0
Xiro Mediflu - SĐK VNA-4083-01 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Xiro Mediflu Xi rô - Acetaminophen, Chlorpheniramine, Phenylpropanolamine

Vingen

0
Vingen - SĐK VNA-4971-02 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Vingen Viên nén - Acetaminophen, Chlorpheniramine, Phenylpropanolamine

Vicoldcap

0
Vicoldcap - SĐK VNA-3575-00 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Vicoldcap Viên nang - Acetaminophen, Chlorpheniramine, Phenylpropanolamine, Caffeine

Vadol P

0
Vadol P - SĐK VNA-3780-00 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Vadol P Viên nang - Acetaminophen, Chlorpheniramine, Phenylpropanolamine

Vadolsin

0
Vadolsin - SĐK VNA-4571-01 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Vadolsin Viên nang - Acetaminophen, Chlorpheniramine, Phenylpropanolamine, Dextromethorphan, Guaifenesin

Tyfcold

0
Tyfcold - SĐK VNA-5041-02 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tyfcold Viên nén - Acetaminophen, Phenylpropanolamine

Tyflu

0
Tyflu - SĐK VNB-0886-01 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tyflu Viên nén - Acetaminophen, Chlorpheniramine, Phenylpropanolamine