Danh sách

Tormipex 1

0
Tormipex 1 - SĐK VN-17610-13 - Thuốc chống Parkinson. Tormipex 1 Viên nén - Pramipexol (dưới dạng Pramipexol dihydroclorid monohydrat) 0,7mg

Sifstad 0,7

0
Sifstad 0,7 - SĐK VD-27533-17 - Thuốc chống Parkinson. Sifstad 0,7 Viên nén bao phim - Pramipexol (dưới dạng Pramipexol dihydroclorid monohydrat) 0,7mg