Danh sách

Zesom

0
Zesom - SĐK VN-18489-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Zesom Viên nén bao tan trong ruột - Rabeprazol natri 20 mg

Sanaperol

0
Sanaperol - SĐK VN-18457-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Sanaperol Viên nén bao tan trong ruột - Rabeprazol natri 20 mg

Bepracid inj. 20mg

0
Bepracid inj. 20mg - SĐK VD-20986-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Bepracid inj. 20mg Bột đông khô pha tiêm - Rabeprazol natri 20 mg

Rabe-G

0
Rabe-G - SĐK VD-23546-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Rabe-G Viên nén bao phim tan trong ruột - Rabeprazol natri 20 mg

Naprazole-R

0
Naprazole-R - SĐK VN-19509-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Naprazole-R Bột đông khô pha tiêm - Rabeprazol natri 20 mg

Razolmed

0
Razolmed - SĐK VD-24178-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Razolmed Viên nén bao phim tan trong ruột - Rabeprazol natri 20 mg

Rabeprazol 20

0
Rabeprazol 20 - SĐK VD-24151-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Rabeprazol 20 Viên nén bao phim tan trong ruột - Rabeprazol natri 20 mg

Rabepagi 10

0
Rabepagi 10 - SĐK VD-28832-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Rabepagi 10 Viên nén bao tan trong ruột - Rabeprazol natri 20 mg

Meyeraben

0
Meyeraben - SĐK VD-30045-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Meyeraben Viên nén bao phim tan trong ruột - Rabeprazol natri 20 mg
Thuốc Rabestad 20 - SĐK VD-20543-14

Rabestad 20

0
Rabestad 20 - SĐK VD-20543-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Rabestad 20 Viên nén bao phim tan trong ruột - Rabeprazol natri 20 mg