Danh sách

Lipidem

0
Lipidem - SĐK VN-20656-17 - Thuốc khác. Lipidem Nhũ tương tiêm truyền - Mỗi 100ml chứa Mediumchain triglycerides 10,0g; Soya-bean oil, refined 8,0g; Omega-3-acid