Danh sách

Tracardis 80

0
Tracardis 80 - SĐK VD-20874-14 - Thuốc khác. Tracardis 80 Viên nén - Telmisartan 80mg

Telmisartan 80

0
Telmisartan 80 - SĐK VD-20873-14 - Thuốc khác. Telmisartan 80 Viên nén bao phim - Telmisartan 80mg

Telzartan 80

0
Telzartan 80 - SĐK VN-19238-15 - Thuốc khác. Telzartan 80 Viên nén - Telmisartan 80mg

SaVi Telmisartan 80

0
SaVi Telmisartan 80 - SĐK VD-14413-11 - Thuốc tim mạch. SaVi Telmisartan 80 Hộp 3 vỉ x 10 viên nén dài - Telmisartan 80mg

Teli 80

0
Teli 80 - SĐK VN-16605-13 - Thuốc tim mạch. Teli 80 Viên nén - Telmisartan 80mg

Telroto 80

0
Telroto 80 - SĐK VN-17608-13 - Thuốc tim mạch. Telroto 80 Viên nén - Telmisartan 80mg

Inta-TM 80

0
Inta-TM 80 - SĐK VN-17063-13 - Thuốc tim mạch. Inta-TM 80 Viên nén không bao - Telmisartan 80mg

Chemtel-80

0
Chemtel-80 - SĐK VN-16638-13 - Thuốc tim mạch. Chemtel-80 Viên nén bao phim - Telmisartan 80mg

Bosagas 80

0
Bosagas 80 - SĐK VD-21247-14 - Thuốc tim mạch. Bosagas 80 Viên nén - Telmisartan 80mg

Yolipraz-80

0
Yolipraz-80 - SĐK VN-18797-15 - Thuốc tim mạch. Yolipraz-80 Viên nén - Telmisartan 80mg