Danh sách

Occumol 0,5%

0
Occumol 0,5% - SĐK VN-5490-10 - Thuốc khác. Occumol 0,5% Dung dịch nhỏ mắt - Timolol maleate

Occumol 0,25%

0
Occumol 0,25% - SĐK VN-5489-10 - Thuốc khác. Occumol 0,25% Dung dịch nhỏ mắt - Timolol maleate

Timilol Maleate Eye Drops 0,5%

0
Timilol Maleate Eye Drops 0,5% - SĐK VN-1094-06 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Timilol Maleate Eye Drops 0,5% Dung dịch nhỏ mắt-0,5% - Timolol maleate

Oftan Timolol

0
Oftan Timolol - SĐK VN-1528-06 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Oftan Timolol Dung dịch nhỏ mắt-5mg/ml - Timolol maleate

Oftan Timolol

0
Oftan Timolol - SĐK VN-1529-06 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Oftan Timolol Dung dịch nhỏ mắt-2,5mg/ml - Timolol maleate

Timolol-Pos 0,5%

0
Timolol-Pos 0,5% - SĐK VN-2807-07 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Timolol-Pos 0,5% Dung dịch thuốc nhỏ mắt-34,2mg - Timolol maleate

Timolol Chauvin 0,50%

0
Timolol Chauvin 0,50% - SĐK VN-5632-08 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Timolol Chauvin 0,50% Thuốc nhỏ mắt - 0,50% - Timolol maleate

Lofrinex-0,5% eye drops

0
Lofrinex-0,5% eye drops - SĐK VN-5674-08 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Lofrinex-0,5% eye drops Dung dịch nhỏ mắt - Timolol maleate

Timolol Maleate Eye Drops 0.5%

0
Timolol Maleate Eye Drops 0.5% - SĐK VN-13978-11 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Timolol Maleate Eye Drops 0.5% Dung dịch nhỏ mắt - Timolol maleate

Oftan Timolol

0
Oftan Timolol - SĐK VN-15134-12 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Oftan Timolol Dung dịch nhỏ mắt - Timolol maleate