Danh sách

Synmacet film coated tablet

0
Synmacet film coated tablet - SĐK VN-19207-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Synmacet film coated tablet Viên nén bao phim - Tramadol hydrochlorid 37,5mg; Paracetamol 325,0 mg

Mazu

0
Mazu - SĐK VN-19407-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Mazu Viên nén bao phim - Tramadol hydrochlorid 37,5mg; Paracetamol 325mg

Gemico

0
Gemico - SĐK VN-18655-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Gemico Viên nén bao phim - Tramadol hydrochlorid 37,5 mg; Acetaminophen 325 mg

Acetra

0
Acetra - SĐK VN-20093-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Acetra Viên nén bao phim - Tramadol hydrochlorid 37,5 mg; Acetaminophen 325mg