Danh sách

Tricalci phosphat

0
Tricalci phosphat - SĐK VNB-1261-02 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tricalci phosphat Thuốc cốm - Tricalcium phosphate

Ostram

0
Ostram - SĐK VN-1929-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Ostram Bột pha huyền dịch uống-Calcium 0,6g - Tricalcium phosphate

Ostram 165g

0
Ostram 165g - SĐK VN-5886-01 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Ostram 165g Bột pha hỗn dịch uống - Tricalcium phosphate

Ostram 33g

0
Ostram 33g - SĐK VN-5887-01 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Ostram 33g Bột pha hỗn dịch uống - Tricalcium phosphate

Ostram 0.6g

0
Ostram 0.6g - SĐK VN-14265-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Ostram 0.6g Bột pha huyền dịch uống - Tricalcium phosphate

Ostram 0.6g

0
Ostram 0.6g - SĐK VN-14265-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Ostram 0.6g Bột pha huyền dịch uống - Tricalcium phosphate