Danh sách

Mabin

0
Mabin - SĐK VN-17132-13 - Thuốc đường tiêu hóa. Mabin Viên nén không bao - Trimebutine maleate 100mg

Malbutin Tab. 100mg

0
Malbutin Tab. 100mg - SĐK VN-16351-13 - Thuốc đường tiêu hóa. Malbutin Tab. 100mg Viên nén - Trimebutine maleate 100mg

Wefree

0
Wefree - SĐK VN-18346-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Wefree Viên nén bao phim - Trimebutine maleate 100mg

Vebutin

0
Vebutin - SĐK VN-17799-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Vebutin Viên nén - Trimebutine maleate 100mg

Meburatin Tab. 100mg

0
Meburatin Tab. 100mg - SĐK VN-18425-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Meburatin Tab. 100mg Viên nén - Trimebutine maleate 100mg

Tara-butine

0
Tara-butine - SĐK VN-18775-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Tara-butine Viên nén - Trimebutine maleate 100mg

Bimetin Tablets

0
Bimetin Tablets - SĐK VN-19491-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Bimetin Tablets Viên nén - Trimebutine maleate 100mg