Danh sách

Triamed Tablets

0
Triamed Tablets - SĐK VN-12570-11 - Thuốc khác. Triamed Tablets Viên nén bao phim - Trimetazidine Dihydrochloride

Quidonan

0
Quidonan - SĐK VN-12786-11 - Thuốc khác. Quidonan Viên nén bao phim - Trimetazidine Dihydrochloride

Lusazym

0
Lusazym - SĐK VN-12780-11 - Thuốc khác. Lusazym Viên nén bao phim - Trimetazidine Dihydrochloride

Zidimet

0
Zidimet - SĐK VNB-1302-02 - Thuốc tim mạch. Zidimet Viên nén bao phim - Trimetazidine dihydrochloride

Vosfarel

0
Vosfarel - SĐK VNA-3581-00 - Thuốc tim mạch. Vosfarel Viên bao phim - Trimetazidine dihydrochloride

Vatalizen 20mg

0
Vatalizen 20mg - SĐK VNB-0878-01 - Thuốc tim mạch. Vatalizen 20mg Viên bao phim - Trimetazidine dihydrochloride

Vatzatel 20mg

0
Vatzatel 20mg - SĐK VNA-4496-01 - Thuốc tim mạch. Vatzatel 20mg Viên bao phim - Trimetazidine dihydrochloride
Thuốc Vosfarel 20mg - SĐK VD-0190-06

Vosfarel 20mg

0
Vosfarel 20mg - SĐK VD-0190-06 - Thuốc tim mạch. Vosfarel 20mg Viên bao phim - Trimetazidine dihydrochloride

Vastrim 20mg

0
Vastrim 20mg - SĐK VD-1089-06 - Thuốc tim mạch. Vastrim 20mg Viên bao phim - Trimetazidine dihydrochloride

Vatalizel 20mg

0
Vatalizel 20mg - SĐK VD-1595-06 - Thuốc tim mạch. Vatalizel 20mg Viên nén bao phim - Trimetazidine dihydrochloride