Danh sách

Microven

0
Microven - SĐK VN-2435-06 - Khoáng chất và Vitamin. Microven Viên nén không bao-480mg(80/400) - Trimethoprim, sulfamethoxazole

Microven-Forte

0
Microven-Forte - SĐK VN-2436-06 - Khoáng chất và Vitamin. Microven-Forte Viên nén không bao-960mg(160/800) - Trimethoprim, sulfamethoxazole

Mediseptol 480mg

0
Mediseptol 480mg - SĐK VD-1162-06 - Khoáng chất và Vitamin. Mediseptol 480mg Viên nén - Trimethoprim, sulfamethoxazole

Lyseptol

0
Lyseptol - SĐK VN-1378-06 - Khoáng chất và Vitamin. Lyseptol Viên nén-80mg/400mg - Trimethoprim, sulfamethoxazole

Lykaprime DS

0
Lykaprime DS - SĐK VN-10230-05 - Khoáng chất và Vitamin. Lykaprime DS Viên nén - Trimethoprim, sulfamethoxazole

Co-Trimoxazole Tablets BP 960mg

0
Co-Trimoxazole Tablets BP 960mg - SĐK VN-2429-06 - Khoáng chất và Vitamin. Co-Trimoxazole Tablets BP 960mg Viên nén không bao-960mg(160/800) - Trimethoprim, sulfamethoxazole

Co-Trimoxazole Tablets BP 480mg

0
Co-Trimoxazole Tablets BP 480mg - SĐK VN-1937-06 - Khoáng chất và Vitamin. Co-Trimoxazole Tablets BP 480mg Viên nén - Trimethoprim, sulfamethoxazole

Pectokid Suspension

0
Pectokid Suspension - SĐK VN-9537-10 - Thuốc khác. Pectokid Suspension Hỗn dịch - Trimethoprim; Sulfamethoxazole

Mortin

0
Mortin - SĐK VN-6732-08 - Thuốc khác. Mortin Viên nén - Trimethoprim; Sulfamethoxazole

Mortin Forte

0
Mortin Forte - SĐK VN-6733-08 - Thuốc khác. Mortin Forte Viên nén - Trimethoprim; Sulfamethoxazole