Danh sách

Vasebos 160

0
Vasebos 160 - SĐK VD-19328-13 - Thuốc khác. Vasebos 160 Viên nén bao phim - Valsartan 160mg

Apival 160

0
Apival 160 - SĐK VD-30219-18 - Thuốc tim mạch. Apival 160 Viên nén bao phim - Valsartan 160mg

Valsartan Stada 160mg

0
Valsartan Stada 160mg - SĐK VD-11976-10 - Thuốc tim mạch. Valsartan Stada 160mg - Valsartan 160mg

Valthotan Film Coated Tablets 160 mg “Standard”

0
Valthotan Film Coated Tablets 160 mg "Standard" - SĐK VN-17592-13 - Thuốc tim mạch. Valthotan Film Coated Tablets 160 mg "Standard" Viên nén bao phim - Valsartan 160mg

Valazyd 160

0
Valazyd 160 - SĐK VN-16600-13 - Thuốc tim mạch. Valazyd 160 Viên nén bao phim - Valsartan 160mg

Vasartim 160

0
Vasartim 160 - SĐK VD-21684-14 - Thuốc tim mạch. Vasartim 160 Viên nén bao phim - Valsartan 160mg

Vastanlupi

0
Vastanlupi - SĐK VN-18012-14 - Thuốc tim mạch. Vastanlupi Viên nén bao phim - Valsartan 160mg

Halotan 160

0
Halotan 160 - SĐK VD-20785-14 - Thuốc tim mạch. Halotan 160 Viên nén bao phim - Valsartan 160mg

Diovan 160

0
Diovan 160 - SĐK VN-18398-14 - Thuốc tim mạch. Diovan 160 Viên nén bao phim - Valsartan 160mg

Vasblock 160mg

0
Vasblock 160mg - SĐK VN-19494-15 - Thuốc tim mạch. Vasblock 160mg Viên nén bao phim - Valsartan 160mg