Danh sách

Venlift OD-75

0
Venlift OD-75 - SĐK VN-3294-07 - Thuốc hướng tâm thần. Venlift OD-75 Viên nang giải phóng chậm-75mg Venlafaxine - Venlafaxine hydrochloride

Efexor XR

0
Efexor XR - SĐK VN-6379-08 - Thuốc hướng tâm thần. Efexor XR Viên nang Venlafaxine 37,5mg/viên - Venlafaxine Hydrochloride