Danh sách

Profol 1%

0
Profol 1% - SĐK VN-9835-05 - Thuốc gây tê - mê. Profol 1% Nhũ dịch tiêm tĩnh mạch - Propofol

Sensinil

0
Sensinil - SĐK VN-1289-06 - Thuốc gây tê - mê. Sensinil Dung dịch tiêm-21.3mg/ml - Lidocaine hydrochloride

Buvac

0
Buvac - SĐK VN-9533-05 - Thuốc gây tê - mê. Buvac Dung dịch tiêm - Bupivacaine, sodium chloride

Buvac heavy

0
Buvac heavy - SĐK VN-9534-05 - Thuốc gây tê - mê. Buvac heavy Dung dịch tiêm - Bupivacaine, sodium chloride, dextrose

Anesia

0
Anesia - SĐK VN-2281-06 - Thuốc gây tê - mê. Anesia Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch-1%w/w - Propofol

Profol 1%

0
Profol 1% - SĐK VN-10989-10 - Thuốc gây tê - mê. Profol 1% Nhũ tương truyền tĩnh mạch - Propofol

Anesia

0
Anesia - SĐK VN-14958-12 - Thuốc gây tê - mê. Anesia Nhũ tương tiêm truyền tĩnh mạch - Propofol

Sensinil

0
Sensinil - SĐK VN-15757-12 - Thuốc gây tê - mê. Sensinil Dung dịch tiêm - Lidocain Hydrochloride

Buvac Heavy

0
Buvac Heavy - SĐK VN-13100-11 - Thuốc gây tê - mê. Buvac Heavy Dung dịch tiêm - Bupivacain hydrochlorid