Danh sách

Orafar

0
Orafar - SĐK VD-0036-06 - Thuốc sát khuẩn. Orafar Dung dịch súc miệng - Benzoic acid, Boric acid, Thymol, Menthol, Eucalyptol, Methyl salicylate

Nước súc miệng Thymol

0
Nước súc miệng Thymol - SĐK S36-H12-05 - Thuốc sát khuẩn. Nước súc miệng Thymol Dung dịch súc miệng - Thymol

OP.Crine

0
OP.Crine - SĐK VNS-1778-04 - Thuốc sát khuẩn. OP.Crine Thuốc súc miệng - Thymol

Air sinsinpas

0
Air sinsinpas - SĐK VN-6392-02 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Air sinsinpas Dung dịch phun mù - Methyl salicylate, glycol Salicylate, L-Menthol, DL-Camphor, Thymol, Tocopherol acetate, Diphenhydramine