Danh sách

Neorecormon

0
Neorecormon - SĐK VN-8139-04 - Thuốc tác dụng đối với máu. Neorecormon Dung dịch tiêm - Epoetin beta

Mircera

0
Mircera - SĐK VN1-288-10 - Thuốc tác dụng đối với máu. Mircera Dung dịch tiêm - Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta

Mircera

0
Mircera - SĐK VN1-287-10 - Thuốc tác dụng đối với máu. Mircera Dung dịch tiêm - Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta

Mircera

0
Mircera - SĐK VN1-286-10 - Thuốc tác dụng đối với máu. Mircera Dung dịch tiêm - Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta

Mircera

0
Mircera - SĐK VN2-111-13 - Thuốc tác dụng đối với máu. Mircera Dung dịch tiêm - Methoxy polyethylene glycol - epoetin beta 30mcg/0,3ml

Neorecormon

0
Neorecormon - SĐK VN-2326-06 - Thuốc tác dụng đối với máu. Neorecormon Bơm tiêm đóng sẵn-4000IU/0,3ml - Epoetin beta

Neorecormon

0
Neorecormon - SĐK VN-2327-06 - Thuốc tác dụng đối với máu. Neorecormon Bơm tiêm đón sẵn-30.000IU/0,6ml - Epoetin beta

Neorecormon

0
Neorecormon - SĐK VN-8135-04 - Thuốc tác dụng đối với máu. Neorecormon Dung dịch tiêm - Epoetin beta

Neorecormon

0
Neorecormon - SĐK VN-8136-04 - Thuốc tác dụng đối với máu. Neorecormon Dung dịch tiêm - Epoetin beta

Neorecormon

0
Neorecormon - SĐK VN-8137-04 - Thuốc tác dụng đối với máu. Neorecormon Dung dịch tiêm - Epoetin beta